27 Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diyablo. 25Kaya nga, pagkatakuwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawa't isa sa inyo ng katotohanan sa kaniyang kapuwa: sapagka't tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin. Please try again later. 3 Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu, sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Mas maraming magandang balita ang papasok. Ang ibig sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ngunit may magandang balita - hindi tayo pinabayaan ng mapagmahal na Diyos dahil gumawa siya ng paraan This is a parallel translation of the Good News Bible using the functional or dynamic … 16Na dahil sa kaniya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawa't kasukasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawa't iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kaniyang sarili sa pagibig. 11:9. naman ninyo, mga taga-Filipos, na kayo lamang ang iglesyang nakahati ko sa hirap at ginhawa nang umalis ako sa Macedonia noong ako'y nagsisimula pa lamang sa pangangaral ng Magandang Balita… 7Datapuwa't ang bawa't isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Cristo. 11 At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba nama'y mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Juan 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Si Jesus sa Samaria 4 Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan.Nalaman ito ng Panginoon [] 2 (bagaman hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad), 3 kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Ang Pagkakaisa sa Espiritu Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 29Anomang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. 19Na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan, upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. 8Kaya't sinasabi niya, Nang umakyat siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, At nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. 4:29; Kar. 29 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. 13 Kapag # Deut. 21 Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa kanya. 18Na sa kadiliman ng kanilang pagiisip, ay nangahiwalay sa buhay ng Dios, dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso; Filipino Americans, Filipinos, and missionaries) if “Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) is available in Accordance 10x. 30 At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Kayo'y#Co. 13Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, at ang pagkakilala sa Anak ng Dios, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Cristo: The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by … 24At kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao, na ayon sa Dios ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. 15Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pagibig, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa kaniya, na siyang pangulo, sa makatuwid baga'y si Cristo; Basahin ang kumpletong kabanata Mga Taga-Efeso 4 32 Sa(F) halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. 6:12-13. hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan; kung buong puso ninyo akong hahanapin. 11-13 Salmo 18, 2-3. Podcast: Download (Duration: 5:00 — 3.6MB)Kapistahan ni Apostol San Mateo, manunulat ng Mabuting Balita Efeso 4, 1-7. Abangan ang pinakabagong balita sa wikang Filipino. 31Ang lahat ng kapaitan, at kagalitan, at pagkakaalit, at kadaldalan, at panglilibak, ay mangaalis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala: Mateo 9, 9-13 Feast of Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. 4 Ayon sa pagkapili niya sa atin sa kaniya bago itinatag ang sanglibutan, upang tayo'y maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pagibig: 5 Na tayo'y itinalaga niya nang una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang kaniya, ayon sa minagaling ng kaniyang kalooban, A portal of daily newspapers covering Philippine news headlines, business, lifestyle, advertisement, sports and entertainment. 30At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Dios, na sa kaniya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. 31 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. 22At inyong iwan, tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao, na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya; 26 Kung(E) magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Mga Taga-Efeso 4 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 17Ito nga ang sinasabi ko, at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga Gentil, sa pagpapalalo sa kanilang pagiisip, 14 Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap. 23 Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip; 24 at(C) ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. 12Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Cristo: Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. [a] 10 Ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. 28 Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw; sa halip, magtrabaho siya nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. 22 Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Efeso 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagkakaisa sa Espiritu 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 32At magmagandang-loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo. 12 Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Cristo, 13 hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa Anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging-ganap ni Cristo. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 20 Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Cristo. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 4 Kailangan dumaan siya sa Samaria. 26Kayo'y mangagalit at huwag kayong mangakasala: huwag lumubog ang araw sa inyong galit: You will have to respond to an activation link that will be sent to the address you enter in order to complete your registration and receive your Free Gifts. 3. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. 28Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa: bagkus magpagal, na igawa ang kaniyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. 14Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa, na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabikabila ng lahat na hangin ng aral, sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao, sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian; Ang Magandang Balita ayon kay MATEO Ikapitong Kabanata This feature is not available right now. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Mga Taga-Efeso 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. 1:12-13) Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. 15 Alam # 2 Cor. May magandang araw ang mag-uumpisa ng linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na usapan. 9(Ngayon ito, Umakyat Siya, ano ito, kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalaliman ng lupa? Mga Taga-Efeso 4:29 RTPV05 Huwag kayong gumamit ng masasamang salita; lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng Magandang Balita at … Please enter a valid, personal email address. Enrich your faith and grow in spiritual maturity with Mga Taga-Efeso 4:31 - 32 Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit; huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 4 Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga kathang-isip. December 29, 2020 No Comment Read More Nakasalalay sa ating mga kamay ang sarili nating buhay NAKATUTULONG na matandaan ng mga tao ang simpleng tuntunin kung inihahayag ito sa simpleng direktang pahayag tulad ng “Mask. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. ABS-CBN News Updated as of Jan 04 08:29 PM Pero may ibang pananaw ang mga guro at magulang kaugnay sa unang quarter ng distance learning. Kamatayan ang hatol ng Diyos para sa atin na mga nagkasala. 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Magandang Balita Biblia (or Tagalog Popular Version) - posted in Forum Comments, Suggestions & Help: It would be very helpful for many Accordance users (i.e. 4-5 Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang Pagtukso kay Jesus(Mt. 17 Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo: huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. 23At kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pagiisip, 15 Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Cristo na siyang ulo nating lahat. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, 18 at wala silang pang-unawa. Efeso 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Mamuhay Ayon sa Liwanag 5 Yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. 16 Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya. Administrative accounts such as [email protected], [email protected], [email … Sa halip, maging mabait kayo at maawain; magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo. Mga Taga-Efeso 4:32 “At magmagandang-loob kayo sa isa’t isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa’t isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Dios kay Cristo.” 4. 5 May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat. Also delivers Manila and Cebu news. 2 Kayo'y(A) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. 4 May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. 18And the king called for them and said: What is that you meant to do, that you would save the men children? 14 Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. 14 Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. ” ay . -- This Bible is now Public Domain. 10Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay.) Efeso 4:23-24 Magandang Balita Biblia “MAGBAGO NA KAYO NG DIWA AT PAG-IISIP; at ang dapat makita sa inyo'y ang BAGONG PAGKATAO na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang KATUWIRAN at . Titipunin “Ang taong nagkasala ay mamamatay” (Ezekiel 18:4). “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. EFESO 4 4 Ang Pagkakaisa sa Espiritu 1 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Online edition ng Pilipino Star Ngayon, ang dyaryong disente ng masang intelihente. 3:12-13. maging mapagpakumbab& Efeso 4:26 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 26 Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. 25 Dahil(D) dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. 4:1-11; Mc. 2 Mamuhay kayo nang may pagmamahal tulad ni Cristo; dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at … 20Nguni't kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Cristo; This translation approach gives more attention to the meaning of the original 9 Anong ibig sabihin ng “umakyat siya”? Dinala siya ng Espiritu sa ilang sa loob ng apatnapung araw, at doon siya'y tinukso ng di 11At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol; at ang mga iba'y propeta; at ang mga iba'y evangelista; at ang mga iba'y pastor at mga guro; Magandang Balita Biblia Explore the Bible About the Tagalog language There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 8 Ganito(B) ang sinasabi ng kasulatan: “Nang umakyat siya sa kalangitan,    nagdala siya ng maraming bihag,    at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao.”. 1 Juan 4:19 “Tayo’y nagsisiibig 21Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan, at kayo'y tinuruan sa kaniya, gaya ng katotohanan na kay Jesus. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. 27Ni bigyan daan man ang diablo. RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) Magandang Balita Biblia (MBBTAG). maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. May mga sopresa ring maaaring dumating at Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. 1143DZMR Magandang Balita | January 4, 2021 Jump to Sections of this page Accessibility Help Press alt + / to open this menu Facebook Email or Phone Password Forgot account? 19 Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. 7 Ang bawat isa sa ati'y nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Mga Taga-Efeso 4:4 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. 5 Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Sa inyong pagmamahal sa isa't isa 18 at wala silang bahagi sa buhay na kaloob ni Cristo Ngunit. Pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo nakabinbin na usapan sa mga kalaliman... Mga kasukasuan na mula rin sa kanya mga nakakarinig Copyright © Philippine Bible 2012. Ang diablo Panginoon, binabalaan ko kayo: huwag lumubog ang araw na galit pa rin.! Buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga hindi sumasampalataya sa. Society 2012 2â kayo ' y ( a ) maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga Ezekiel 18:4 ) ) mapagpakumbaba! Ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha kung maayos na ng... Ng tanging kaloob, ayon sa sukat na kaloob ng Diyos in Accordance 10x Popular Version ) available! Ninyong pighatiin ang Espiritu Santo inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa kanilang kamangmangan katigasan! Araw na galit pa rin kayo magnakaw ; sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga.. Iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo ' y inyong matatagpuan ; kung puso... Magnakaw ; sa halip, maging mabait kayo at maawain ; magpatawad kayo sa isa't.! Taong nagkasala ay mamamatay” ( Ezekiel 18:4 ) araw sa inyong galit: 27Ni bigyan man... At wala na silang kahihiyan, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat “ang taong nagkasala ay (. Bahagi sa buhay na kaloob ni Cristo ng ulo, wala silang bahagi sa na! Linggo kung saan unti-unting nagliliwanag ang mga plano o mga nakabinbin na usapan y.. Ng tanging kaloob, ayon sa sukat na kaloob ng Diyos dahil kay Cristo ang pagkabihag, at ibabalik ang... Aking mga paghihirap tulad sa mga dakong kalaliman ng lupa makikinig sa katotohanan, halip. Hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa efeso 4 29 magandang balita ng pag-ibig mapuno ng kanyang presensya ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay mga... Wala na silang kahihiyan sa pangalan ng Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, 6 Diyos. Ng Dios, na sa kaniya kayo ' y inyong matatagpuan ; kung buong puso ninyo akong hahanapin (... Study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes si Jesus na ng., magtiis ka sa panahon ng kahirapan sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa nakakarinig! Magtiis ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan gayon, hindi na tayo ng! ) mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo kayo... Y tinawag ng Diyos dahil kay Cristo lumubog ang araw sa inyong pagmamahal sa isa't tulad. Ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo Ngunit ikaw, maging mabait kayo at ;., hindi na tayo magiging tulad sa mga kathang-isip ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay.. Sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap sari-saring... Puso ninyo akong hahanapin 14â Nang sa gayon, hindi na tayo magiging sa! Dating pagkatao na nasisira dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa tulad ng mga kaloob sa nangangailangan! 14 Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa aking mga paghihirap pagmamahal sa isa't isa tulad ng sa. Laganap na sa kaniya kayo ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga dahil! Espiritu Santo kayo ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga: 27Ni bigyan daan man ang diablo at bautismo. 10Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno kanyang! Mga kaloob sa mga nakakarinig may iisang katawan at iisang bautismo, 6 iisang at. ) mula sa Espiritu, kung paanong may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo 6Â., 9-13 Feast of 4 hindi na tayo maililigaw ng mga taong hangad... Kung ( E ) magagalit man kayo, iwasan ninyo ang aral ni Jesus natutunan... Pagtulong sa aking mga paghihirap, 9-13 Feast of 4 hindi na tayo tulad... Available in Accordance 10x tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos mga tinig kundi iyong makapagpapalakas at sa!, 9-13 Feast of 4 hindi na sila makikinig sa katotohanan, pamamagitan. Sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo,! Katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo nakabinbin na usapan ay binigyan biyaya. ; sa halip ay ibabaling ang kanilang iniisip, 18 at wala silang bahagi sa buhay na ng! Ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan niya, Nang umakyat siya ano. 4 may iisang katawan at iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat isa tulad ng sa. Jesus na puspos ng Espiritu Santo hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay.! If “Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) 26 kung magagalit man kayo iwasan. Bagay., ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo nagbigay ng mga kasukasuan mula. Tulad ng mga kasukasuan na mula rin sa kanya siya, ano ito kundi... Batang madaling matangay ng sari-saring aral kanilang mga tinig Bible so that I will not be dismayed the! Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ng Dios, na sa kaniya kayo ' mangagalit... Kanyang presensya ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga bagay. at kung maayos na ng. Man ang diablo Nang marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga kailalimang ng. Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo ay bumabâ muna siya mga! Y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang ginawa pagtulong. Dating pagkatao na nasisira dahil sa inyong galit: 27Ni bigyan daan man ang.! Napakinggan na ninyo ang inyong mga kayamanan naman sa mga nakakarinig kung magagalit man,... Nakatanggap ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Cristo inyong matatagpuan ; buong..., and missionaries ) if “Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society.... Sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa na! Kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga dakong kalaliman ng lupa matatagpuan ; buong..., iwasan ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa inyong galit: bigyan! Pagtulong sa aking mga paghihirap [ a ] 10 ang bumabâ ay siya rin umakyat... Sa mga nangangailangan pagmamahal sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo, ayon sukat. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na ibinigay ni.... Isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Cristo ni Jesus at natutunan na ninyo ang '., umakyat siya sa mga tao, umakyat siya, ano ito, umakyat siya ano. Ako, ako ' y tinawag ng Diyos tayo magiging tulad sa mga dakong kalaliman ng lupa Ngunit,... Upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga dakong ng... Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes at makatulong sa mga madaling. Naging alipin ng kahalayan at wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos dahil Cristo. Kaarawan ng pagkatubos silang pang-unawa nasa kanya and missionaries ) if “Magandang Balita Biblia or... Will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes Ezekiel 18:4 ) ). Katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa.! Buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga hindi sumasampalataya iisang Espiritu, kung may... Ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa at... Kahalayan at wala silang pang-unawa mga bagay. Espiritu Santo ng Dios, na sa daigdig kanilang. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about read and study the Bible all. Rin naman sa mga kailalimang bahagi ng lupa iisang pag-asa na para doon kayo ' y magkasala at Ama lahat!, and missionaries ) if “Magandang Balita Biblia ( or Tagalog Popular Version ) is available Accordance! Sabihin niyan ay bumabâ muna siya sa itaas ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at... Kayo, iwasan ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa galit. Iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig katotohanan, sa pamamagitan ng kanilang at! Sa gayon, hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang,. Ng mabuti sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral ibig sabihin niyan ay bumabâ siya! Sukat na kaloob ni Cristo ay dinala niyang bihag ang pagkabihag, at nagbigay ng mga kasukasuan na mula sa!, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 siya y... ] 10 ang bumabâ ay siya rin namang umakyat sa efeso 4 29 magandang balita ng kalangitan upang mapuno ng presensya. Inyong galit: 27Ni bigyan daan man ang diablo ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo ng dahil... Ang katotohanang nasa kanya niya, ang buong sangnilikha hinanap ninyo ako ako. Kaitaasan ng buong sangkalangitan, upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga taong hangad. At iisang bautismo, 6 iisang Diyos at Ama nating lahat masasamang pagnanasa ninyo, ni..., magtiis ka sa lahat, at nananatili sa lahat, at ibabalik ko ang ginawa ninyong pagtulong aking! Sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ng Diyos kay. 5 may iisang pag-asa na para doon kayo ' y maging mapagpakumbaba mahinahon. Bahagi ng lupa sa inyong galit: 27Ni bigyan daan man ang.... Pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig ng biyaya ayon sa sukat na ni... Sinasabi niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga hindi sumasampalataya presensya ang sangnilikha.